Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
1.1 Next Creations is onderdeel van Avani-Urja en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17234158.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Next Creations een overeenkomst heeft afgesloten, schriftelijk dan wel mondeling.
1.3 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het gehaal van de bepalingen als hierna opgenomen.
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Next Creations. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.next-creations.nl. 2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de opdrachtgever te kennen bekend en akkoord te zijn met algemene voorwaarden alsmede met het privacy beleid en de leverings- en betalingsvoorwaarden, welke op de internetsite www.next-creations.nl vermeld staan .
Artikel 3. Toepasselijkheid / uitvoering
3.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Next Creations zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3.2. Opdrachten besteld via de website en/of email of ontstaan vanuit een offerte, dienen door de opdrachtgever vooraf volledig voldaan te worden, inclusief verzendkosten wanneer dit van toepassing is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst zal Next Creations starten met het uitvoeren van de opdracht. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
3.3. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Next Creations alleen bindend indien en voor zover deze door Next Creations uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 3.4. Next Creations is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. 3.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden. 3.6. Indien de opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Next Creations in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 4. Verplichtingen Next Creations
4.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Next Creations dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
Artikel 5. Verplichtingen opdrachtgever
5.1. Het door opdrachtgever aan Next Creations geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Next Creations en opdrachtgever. 5.2. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Next Creations, dat al het door opdrachtgever aan Next Creations verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Next Creations te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
1
Artikel 6. Offertes
6.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 6.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Next Creations het recht de prijzen hierover aan te passen. 6.3. Offertes van Next Creations zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 20 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
Artikel 7. Prijzen
7.1. Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De in een offerte vermelde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 7.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Next Creations zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 7.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Next Creations niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
7.4. Next Creations heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 7.5. Next Creations is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren, wanneer dit is overeengekomen. 7.6. Mochten er onverwacht verzendkosten i.v.m levering producten bijkomen, dan brengen wij dat in rekening.
Artikel 8. Levertijd
8.1. Door Next Creations opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 8.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.3 Indien leveren niet mogelijk is, doordat het bestelde niet op voorraad is, niet meer leverbaar of er is om andere redenen vertraging, dan zal uiterlijk binnen 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling contact opgenomen worden met de opdrachtgever en kan de opdracht zonder bijkomende kosten geannuleerd worden. Dit alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 9. Wijziging opdracht
9.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever. 9.2. Indien Next Creations, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Next Creations gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. 9.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Next Creations een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 9.4. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 10. Zichttermijn / Herroepingsrecht
10.1. Next Creations levert uitsluitend gepersonaliseerd maatwerk. Door de wettelijke uitzondering voor gepersonaliseerd maatwerk zijn het zichttermijn, de herroepingsrecht en de bedenktijd niet van toepassingen.
2
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en rechten
11.1. Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Next Creations. 11.2. In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Next Creations niet nakomt is Next Creations zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Next Creations op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 11.3. Next Creations behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Next Creations heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 11.4. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan Next Creations. 11.5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. 11.6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Next Creations tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van Next Creations, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
11.7. Next Creations behoudt zich het recht om gebruik te maken van fotomateriaal van gemaakte bestellingen. Dit fotomateriaal kan gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Next Creations kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van fotomateriaal van gemaakte bestellingen.
Artikel 12. Betalingsvoorwaarden
12.1 Opdrachtgever dient de door Next Creations uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. 12.2. Alle door Next Creations uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever. 12.3. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 12.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 12.5. In bovenstaande gevallen heeft Next Creations voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Next Creations vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor haar hierdoor mocht ontstaan. 12.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Next Creations aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. 13.2. De totale aansprakelijkheid van Next Creations wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 25 Euro. 13.3. Aansprakelijkheid van Next Creations voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 13.4. Buiten de in artikel 13.2 genoemde gevallen rust op Next Creations geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Next Creations. 13.5. De aansprakelijkheid van Next Creations wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Next Creations onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Next Creations ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Next Creations in staat is adequaat te reageren. 13.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Next Creations meldt. Uitgesloten hierin zijn o.a. gebruikerssporen en onzorgvuldigheid in behandeling. 13.7. Opdrachtgever vrijwaart Next Creations voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Next Creations geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.
3
Artikel 14. Overmacht
14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Next Creations door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Next Creations kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 15. Geheimhouding
15.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 15.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
15.3. Gemaakte opdrachten worden vastgelegd op foto en/of film en zijn eigendom van Next Creations. De beelden kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinde. De opdrachtgever behoudt anonimiteit. Tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 16. Wijzigingen AV
16.1. Next Creations behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 16.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Next Creations of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 16.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
Artikel 17. Slotbepalingen
17.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 17.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst. 17.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 17.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
Contact
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.
4